תנאי שימוש

תנאי שימוש


בעת הגישה לאתרים או אפליקציות מובייל (ביחד, להלן - "האתר" או "האתרים") המנוהלים על ידי The Realtor Israel Corp. (RIC), כולל www.realtorisrael.com, www.realtorisrael.co.il ו- www.realtorisrael.co.il, אתה כמשתמש, מסכים לשמור על כל תנאי השימוש ונותן הסכמה כי התנאים האלה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין RIC.

 

זכויות היוצרים

אתר/מסד נתונים זה מהווה עבודה מוגנת על ידי זכויות היוצרים הנמצאים בבעלותה של RIC. חלק מתוכן האתר/מסד נתונים זה, כולל את כל הרישומים על הנדל"ן והמידע נלווה, תמונות וצילומים (ביחד, "תוכן הרישום"), אשר הינם מוגנים בזכויות היוצרים ונמצאים בבעלות RIC אשר סיפקה את התוכן ו/או צד ג', אשר מוצגים באתר/מסד נתונים זה. תוכן של אתר/מסד נתונים זה, כולל תוכן הרישום, מיועד לשימוש פרטי, לא מסחרי, על ידי ישויות פרטיות. כל שימוש מסחרי באתר/מאגר מידע, כולל "תוכן הרישום", באופן מלא או חלקי, באופן ישיר או היקפי, הינו אסור פרט למקרים בהם ניתן אישור בכתב של בעל זכויות היוצרים.

המשתמשים, בהתאם לתנאי שימוש האלה, רשאים להדפיס או בכל דרך אחרת לשמור דפים נפרדים לשימוש אישי. אולם, אסור לערוך שינויים ותיקונים בתוכן של אתר/מסד נתונים, כולל תוכן הרישום, כלומר איחוד עם מידע אחר או פרסום של מידע זה בכל דרך שהיא, באופן מלא או חלקי. גם כן אסור לערוך ניתוח של מידע הזמין על המסך, ניתוח של מאגרי מידע ופעילות אחרת המיועדת לאיסוף, שמירה, ארגון מחדש או שימוש במידע הזמין בעמודים אשר הופקו או מוצגים באתרי RIC.

 

הודעות אשר נשלחו דרך האתר

אסור להעתיק או להדפיס, לשנות או לתקן את התוכן של תיקיה הזאת, לאחד עם מידע אחר, המופץ בכל דרך שהיא, אשר הוכנס למאגר מידע מחשבים, משומש כחלק או עם דוא"ל, פקס, או רשימה של דואר אלקטרוני, או בו נערך שימוש בכל דרך או אופן, באופן מלא או חלקי. מקרים בהם אסור לערוך שימוש כוללים ניתוח של מידע הזמין על המסך, ניתוח של מאגרי מידע ופעילות אחרת המיועדת לאיסוף, שמירה, ארגון מחדש או שימוש במידע הנכלל בתיקיה הזאת.

המשתמש מסכים לא להשתמש באתר זה לצרכי הטרדה או התעללות, לשליחת ספאם או סוגי יצירת קשר לא רצויים אחרים, או לשליחה של הודעות לא חוקיות, משמיצות, גסות, מטה או דוחה, כולל הודעות דהינו:

(א) אשר מפרות, מעלות או פוגעות בקניין רוחני או זכויות אחרות של צד ג' כלשהו;

(ב) אשר משמיצות, מזיקות לקטינים, הינן דוחות או פורנוגרפיה של קטינים;

(ג) אשר כוללות וירוסים או תוכנות שהיעד שלהם הינו להזיק לשירות או תוכניות או חומרה כלשהי, או טכנולוגיות אחרות בהם נערך שימוש לצורך מתן שירות או ירט נסתר או החרמה של פרטים או מידע מכל סוג שהו;

(ד) אשר כוללות פרטים כוזבים, מטעים או לא מדויקים;

(ה) אשר כוללות מידע רגיש. לצרכי תנאי שימוש האלה, "מידע רגיש" הינו (i) מספר בטיחות לאומית, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה, או מסמך מזהה דומה (או חלק מסוים); (ii) מספר כרטיס אשראי; (iii) תעסוקה או מידע אודות מצב כספי או בריאותי; (iv) שייכות לאומית או דתי או מינית של הישות; (v) סיסמאות לחשבונות; (vi) תאריך לידה של ישות כלשהי; (vii) היסטוריה פלילית של ישות כלשהי; (vii) רישום פלילי כלשהו; או (viii) שם נעורים של אמו של המשתמש.

RIC לא נושאת שום התחייבות בנוגע לסקירה של תוכן ההודעות אשר נשלחות דרך האתר, אך רשאית לעשות כך מעת לעת לקיום של דרישות חוקיות, על פי הבקשה של הממשלה, או לעניין תפעול של האתר. RIC יכולה להסיר כל הודעה ו/או להפסיק, להגביל או להשהות את גישתו של המשתמש לאתר זה מכל סיבה.

המשתמש מסכים כי RIC לא נושאת שום התחייבות בנוגע לנזק אשר נגרם על ידי התוכן של הודעות אשר נשלחו דרך האתר הזה. כל אחד מי ששולח את ההודעה מסכים לפצות ולהגן את RIC מפני כל התחייבות, נזק או הוצאות, הקשורות, נובעות באופן ישיר או עקיף, כל מקרה הנובע מהודעה הזאת.

 

קישורים לאתר

המשתמשים רשאים להשאיר קישורים לאתר. למרות זאת, RIC שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל קישור על פי שיקול דעתה הבלעדית. המשתמש מסכים לסלק כל קישור לאתר בקבלה מ-RIC של הודאה תואמת. קישור חייב להוביל לחלון חדש, תפעולי לגמרי של דפדפן לכל המסך בו יהיה זמין רק עמוד אשר נוצר על ידי RIC.


קישורים לאתרי צד ג'

אתר זה יכול לכלול קישורים לאתרים המנוהלים על ידי צדדים אחרים חוץ מ RIC. קישורים מסוג זה, ניתנים רק לענייני העזר של המשתמשים. RIC אינה שולטת באתרים האלה ולא נושאת אחריות עבור התוכן שלהם ומדיניות הפרטיות שלהם, כולל ייחודיות תפעוליות אחרות של אתרים האלה.


פרימים

משתמשים או צד ג' אינם רשאים בשום נסיבות להשתמש בטכנולוגיות הצגת עמודי אתר RIC בפרים או בכל דרך אחרת אשר תהווה ייצוג שונה של האתר מזה אשר ניתן לראות לאחר הזנה של כתובת URL בשדה החיפוש של דפדפן על ידי המשתמש.

 

פרטיות

המשתמש מבין כי אתר עורך שימוש במידע פרטי שלו בהתאם למדיניות הפטריות של האתר.


הצהרה על התחייבויות ואחריות

RIC אינה מספקת התאמה בין המידע או גרפיקה אשר מפורסמים באתר. כל המידע הינו מוצג כאמין אך לא מובטח. כל המידע אשר זמין באתר הינו "כפי שיש" ללא כל אחריות מכל סוג שהיא, כולל אחריות משתמעת ותנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, שייכות וללא הפרה של זכויות כלשהן. RIC והספקים שלה לא נושאים אחריות עבור נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או מעניש כתוצאה משימוש על ידי המשתמש באתר זה.

 

שירותים

השירותים אשר ניתנים לך, כולל תפעוליות ופלטפורמה מאפשרים לך לערוך רישום של הנכס שלך ברשימת הנכס למכירה או השכרה אשר מוצגת באתר או "אתרים". אנא שים לב, כי המאפיינים ותפעול אשר זמינים לך כחלק מן השירות הניתן או אלו אשר זמינים באתר יכולים להשתנות ותלויים במכשיר או אפליקציה בהם אתה משתמש בעת הגישה לשירותים או אתר (זאת אומרת מחשב נייח ומכשיר נייד).

הנך מוזמן להירשם לקבלה של השירות בעזרת טופס הרישום. RIC רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל או לדחות כל טופס רישום הנשלח לשירות. עבור כל טופס רישום אשר מתקבל על ידי RIC, בינך לבין RIC נערך הסכם נפרד.

הנך מבין כי המפעיל תוכנת רישום הנדל"ן שלך יכול לנקוט בכל פעולה נחוצה לצרכי העברת הרישום שלך ל RIC והעלה לאתר.

במקרה אם RIC, תחליט, או תתחייב, לערוך שינוי או להפסיק מתן השירות (או חלק מסוים), RIC תהיה רשאית, בנוסף לשליחה לך של הודעה מבוססת: (א) לספק לך שירות אשר עבר שינוי או שירות חילופי; או (ב) לבטל את השירות. אם השירות אליו RIC מציע להעביר אותך לא משתלם בשבילך לגמרי, אתה רשאי להפסיק את השימוש בשירות, אבל אתה לא תהיה זכאי לשום החזר כספי או פיצוי בתשלום של אגרות או חיובים אשר שולמו בעד או בהקשר לשירות זה.

השירות לא כולל: (א) שירותי גיבוי; (ב) התאמה אישית; (ג) הדרכה; (ד) ביקור בנכס שלך; או (ה) תיקון של פגמים כולל את אלו אשר נגרמו בגדר השימוש ב: (i) ציוד או חומרה פגומים אשר הועברו לידיכם; או (ii) פעילות רשלנית או מחדל שלך וגם אירועים אחרים עליהם ל RIC אין כל שליטה סבירה.

 

מדיניות החזרים

לא יינתן החזר עבור תשלום חד פעמי או מנוי. כל התשלומים עבור הרישומים, פרסום ומנוי לא ניתנים להחזר לאחר ששולמו.

RIC לא מספקת אשראי, החזר או חיוב חלקי עבור מנוי הרישום או פרסום חד פעמי אשר בוטל.


התחייבויותיך בפניך

RIC: (א) מספקת את השירותים שלה במסירות ומיומנות, אך לא מבטיחה שהשירות הזה יהיה מתמשך וללא תקלות; ו- (ב) השירות יינתן על ידי אנשי צוות מוסמכים.

RIC לא מבטיחה, מצהירה או מתחייבת כי:

(א) לך או למשתמשים אחרים של האתר תהיה גישה מתמשכת לאתר;

(ב) השירות יהיה מלא וחופשי מווירוסים, פגמים ושגיאות. אתה מבין ומסכים כי המצאות של פגמים או שגיאות כלשהם בשירות, לא מהווים הפרה של ההסכם בינך לבין RIC; ו-

(ג) כל המידע הניתן או לו ניתנת הגישה בעזרת השירות הינו נכון ומלא או מספיק לשימושך.

RIC לא תישא אחריות במקרים בהם האתר אינו זמין מסיבות כלשהן, כולל אך לא מוגבל באי עבודה של המחשב בגלל תקלות, שדרוג, עבודות מניעה או תחזוקה או הפרעה בעבודתו של ספק תקשורת.

 

התחייבויותיך בפני RIC

אתה נושא אחריות בלעדית עבור:

(א) רכישה של שירותי קשר ותשתית (כולל גישה לאינטרנט) הנחוצים לגישה ושימוש בשירותי האתר; ו-

(ב) אבטחה שכל תקשורת אשר נעשית דרך האינטרנט (כולל דוא"ל) תהיה מוגנת היטב בעת משלוח והעברה של מידע באמצעות אמצעי תקשורת האלה. RIC רשאית להשתמש בטכנולוגיות הצפנה המקובלות בענף לצורך הצפנה של כל התקשורת אשר נערכת דרך האתר, אך אתה מסכים כי RIC לא נושאת בכל דרך שהיא אחריות בנוגע לבטיחות או כל עניין אחר של התקשרות הזאת.

בעת שימוש בשירותים, אתה חייב:

(א) להקפיד כי החומר אשר נשלח תואם לטופס הנדרש על ידי RIC אותו היא מעדכנת מעת לעת, בו אתה מציין את הפרטים הנכונים על הנכס שלך פרט לפרטים אותם RIC אוסרת לפרסום בדרך זאת או אחרת;

(ב) לשלוח רק את החומר ל RIC בשיטה אשר אושרה מראש על ידי RIC (לדוגמא, דרך ספק XML מורשה);

(ג) לשמור על כל המדיניות אשר יוגדרו, יועברו אליך מעת לעת על ידי RIC, כלל את כל המדיניות אשר הוגדרו באתר;

(ד) לסייע באופן סביר ל- RIC במתן לך שירות;

(ה) לידע את RIC בכתב אם אתה עורך שינוי במידע מכל סוג הנדרש על ידי ה RIC לצרכי מתן השירות;

(ו) לספק ולעדכן מעת לעת את כל החומרה ותוכנה הנחוצים לשימוש בשירות;

(ז) לערוך הדרכה עבור אנשי הצוות שלך בנוגע לשימוש בשירות ולהקפיד שהצוות שלך שומר על תנאי הסכם זה;

(ח) לשלם את כל עמלות התקשורת בה אתה משתמש; ו-

(ט) לבדוק את הדיוק, אמינות ושלמות של המידע אשר מתקבל דרך השירות.

מגבלות:

(א) אין להשתמש בשירות לצרכים הנוגדים למטרות המוגדרות בהסכם זה;

(ב) אין לבצע כל פעולה אשר מפרה את החוקיות של שירות הניתן;

(ג) אין להשתמש או להעביר חומר או מידע אשר ניתן לך מצד RIC בנוגע לשירות, ישות אחרת ללא הסכמה (הנפקתה מהווה נושא של שיקול דעתה) מראש ובכתב של RIC;

(ד) אין להפיץ, לשכור להחכיר, למכור או לערוך מכר שנית, לחייב, להנפיק רישיונות משנה, להקצות, להעביר או בכל דרך אחרת לנצל את השירותים;

(ה) אין להוסיף שום תגים, קוד, עוגיות או כל מנגנון אחר למעקב או איסוף של המידע פרסומי לצרכי ניתוב משתמשי RIC לאתר, רשת או חילוף ג' אחר;

(ו) אין לקשר, לאסוף, לנתח, למכור שנית, להעביר, לגלות או להפוך לזמינה סטטיסטיקת פרסום אשר התקבלה כתוצאה מפרסום ב RIC לצרכי מיקוד התנהגותי או ניתוב אחר של רשת RIC ללא אישור בכתב מעת RIC;

(ח) אין לנצל או להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או מנגנון אשר מתערב או מנסה להתערב בעבודה של השרות כולל אך לא מוגבל בהיקף המכשירים המיועדים להעתק של מידע מכל סוג שהוא אשר מתפרסם על ידי RIC כולל הרישומים;

(ט) אין לייצור או בכל דרך אחרת להקים באופן ישיר או עקיף, באופן מלא או חלקי מאגרי מידע כלשהם אשר מורכבים מן המידע המפורסם על ידי RIC; או

(י) אין בכוונה להסיר או לפרסם מחדש רישומים בכדי להשפיע על תוצאות החיפוש הזמינות באתר.

אתה מתחייב בפני RIC:

(א) כי אתה קיבלת ושומר על כל הרישיונות, אישורים, הסכמות והרשאות הנדרשים לך לעריכה של פעילות כסוכן נדל"ן, בונה או בנאי או בכל דרך אחרת, כפי שנדרש לך למימוש של פעילות עסקית שלך;

(ב) כל החומר אשר נשלח לצרכי הפרסום או לא:

(i) הינו מדויק ותואם לדרישות החוקיות;

(ii) אינו מפר זכויות של ישויות פיזיות (כולל זכויות בעלות על קניין רוחני), והשימוש של כל המידע אשר נשלח אינו מפר ולא יפר שום זכויות של ישויות פיזיות (כולל זכויות בעלות על קניין רוחני);

(iii) הינו חוקי, אינו רמאי, אינו פוגע, אינו משמיץ, או בכל דרך שהיא אינו מתאים לאנשים עד גיל 18;

(iv) אינו מטעה או כוזב או כזה שיכול להיות מטעה או כוזב; או

(v) אינו מורכב משום דבר שיכול להשפיע באופן שלילי דרך האתר או כל אתר אחר בו מתפרסם המידע; ו-

(ג) אתה תעמוד בכל הדרישות החוקיות בפועל בעת השימוש בשירות, כולל כל החוקים הקשורים לטיפול ושימוש במידע פרטי.

הנך נושא אחריות בלעדית בנוגע לפרטי קשר נכונים אותם מסרת ל RIC, לצרכי מתן לך שירות. הנך מסכים כי RIC יכולה להשתמש במידע פרטי אשר הועבר על ידיך או זה אשר נאסף על ידינו באופן ישיר או עקיף ממך בהתאם למדיניות הפרטיות של RIC.

 

תנאים ייחודיים לרישומים

בעת שימוש בשירותים, אתה חייב:

(א) להגיש מידע רישום רק בנוגע לנדל"ן אמתי אשר נעמד למכירה או השכרה;

(ב) להגיש לרישום רק את הרכוש אשר זמין למכירה או השכרה, אותו אתה רשאי לשווק לצרכי המכירה או השכרה;

(ג) לא לכלול שום אתרי קידום או חומר קידום אחר אשר לא קשור באופן ישיר לרישום שלך או השירותים הנלווים אותם אתה נותן בנוגע להשכרה ומכירה של הרכוש המועמד לרישום;

(ד) לא לכלול שום מידע הקשור לפעילות עסקית או השירותים של החברות אשר באופן ישיר או עקיף הינם המתחרים של RIC והגופים הקשורים;

(ה) לוודא כי החומר אשר נשלח בנוגע לרכוש, המייצג את הרכוש הינו חופשי מכל סוגי של מגבלות, סימני מים (ללא רשות של RIC בנוגע לחריגות זאת), כתובת הסוכן או פרטי קשר;

(ו) לציין באופן מדויק את המיקום של הרכוש אשר נרשם;

(ז) באופן מידי להסיר רכוש אשר כבר לא זמין למכירה או השכרה (לדוגמא רכוש אשר כבר נמכר, הושכר או הוסר מן השוק);

(ח) לערוך רק רישום אחד של הרכוש המועמד למכירה או השכרה בשירות שלנו;

(ט) למלא את כל שדות החובה הנדרשים על ידי RIC לצרכי הפרסום כפי שהוגדר בסעיף 6 להסכם זה ו/או האתר;

(י) להבטיח כי ניתנן לך אישור לערוך רישומים אשר הוגשו למכירה או השכרה מעת מוכר או מחכיר למכירה או השכרה של רכוש תואם; ו-

(יא) לערוך סך הכל רישום אחד עבור הנכס אשר נמצא בכתובת.

RIC עד להיקף המוגדר על ידי החוק נושאת אחריות עבור שגיאות, שיבוץ לא נכון, תיקונים, מחדל או אי פרסום של רישום כלשהו.

המידע הבא הינו מידע בהיקף המינימום אותו אתה חייב להעביר ל RIC בנוגע לכל רישום המועמד לפרסום באתר: כתובת, סוג של הנכס (דהינו בית, דירה), נושא, תיאור, מספר חדרי שינה (פרט לשטח הפנוי), מספר חדרי אמבטיה (פרט לשטח הפנוי), מספר של מוסך או מקומות חניה (פרט לשטח הפנוי), תמונות (מינימום 1), והמחיר.

 

עדכונים, שדרוגים ועריכות

כאשר המשתמש מוריד או מתקין אפליקציות מובייל של RIC, המשתמש מסכים לעדכונים ושדרוגים הבאים של אפליקציות מובייל מסוג זה. המשתמש יכול לסרב מלבצע עדכונים ושדרוגים אוטומטיים של אפליקציות מובייל בעזרת הגדרות משתמש, לדוגמא, במערכות הפעלה או פלטפורמה של מובייל, מקומות בהם הגדרות האלה זמינות.

RIC רשאית מעת לעת לערוך תנאי השימוש האלה, בדרך עדכון של פרסום זה. כל המשתמשים של האתר הזה, חייבים לשמור על התנאים האלה, וכיוצא מזה מעת לעת לבקר את העמוד הזה כדי לעיין בשינויים של הדרישות. כאשר המשתמש ממשיך להשתמש באתר לאחר הפרסום של שינויים כלשהם, זה מהווה הסכמתו של המשתמש לשינויים האלה.

 

כתב על אי ותור

אי יישום או עיכוב ביישום של תנאי שימוש האלה על ידי RIC, לא יהווה ותור של RIC משימוש בזכיות ופריבילגיות בהתאם לתנאי השימוש האלה.

 

סגירת הגישה

RIC רשאית על שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להגביל או לשהות את גישתו של המשתמש לאתר זה ללא כל הודעה או אחריות, מכל סיבה שהיא, כולל מקרים בהם המשתמש מפר איזה שהם תנאים מתנאי השימוש באתר זה.


שפה

במקרה ויעשה תרגום לשפה אחרת, שונה מאנגלית ותהיה סתירה בין הנאמר, הנאמר בגרסה אנגלית יהיה הקובע.

 

דין ומקום שיפוט

על תנאי שימוש האלו יחולו דיני אונטריו, קנדה. לבתי משפט של אוטווה, אונטריו ניתנת סמכות שיפוט בלעדית בשמיעה ואימוץ החלטות בנוגע למחלקות הנובעות מתנאי שימוש האלו.