Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
7,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 1 מעלה הצופים
229 מ"ר
5
למכירה
2,390,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 8 גרשום
192 מ"ר
4
למכירה
2,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 241 דוד בן גוריון
110 מ"ר
4
למכירה
2,750,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 44 נווה יהושע
88 מ"ר
4
למכירה
2,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 6 קרסקי
70 מ"ר
4
1
למכירה
2,190,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן
15 מ"ר
4
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 25 השר משה
64 מ"ר
3
למכירה
3,300,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 52 קריניצי
205 מ"ר
4
למכירה
1,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן
50 מ"ר
3
למכירה
2,990,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 10 יכין
224 מ"ר
5
למכירה
3,590,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 10 יכין
227 מ"ר
7
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 1 יוסף ספיר
80 מ"ר
3
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 16 תרע"ד
68 מ"ר
2
למכירה
2,050,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 3 איינשטיין
75 מ"ר
3
למכירה
2,490,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 6 קרסקי
90 מ"ר
4
למכירה
1,650,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 27 ארנון
55 מ"ר
3
למכירה
2,050,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 65 הרכסים
124 מ"ר
3
למכירה
1,920,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 22 השר משה
80 מ"ר
3
למכירה
2,050,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 7 חד נס
101 מ"ר
3
למכירה
2,090,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 11 לב הזהב
260 מ"ר
3
למכירה
1,990,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 75 קריניצי
92 מ"ר
3
למכירה
1,980,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 157 הרא"ה
127 מ"ר
3
למכירה
1,480,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 1 אפרים
120 מ"ר
2
למכירה
2,490,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 3 חבצלת
144 מ"ר
4